Termeni si conditii

Articolul 1 - SCOPUL

Termenii şi condiţiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către SC Petal Com SRL (petalcom.ro), prin intermediul magazinului virtual http://www.petalcom.ro către Cumpărător şi pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părţi. În acest document, următorii termeni vor însemna:
Cumpărător: persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător: societate comercială SC Petal Com SRL ., având sediul social în comuna Valea Calugareasca,sat Valea Calugareasca,strada Eforie,nr.10,bl.4,ap.5 avand
 J29/1505/1996, CUI RO8973875.

Bunuri : orice produs menţionat în Comandă sau privitor în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi să facă plata acestora.
Contract:Comandă confirmată de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.
Drepturi de proprietate intelectuală :toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date , mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificaţii: toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor aşa cum sunt precizate în comandă.

Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul http://www.petalcom.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanţei:
Comandă (împreună cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare)
Specificaţiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
Acordul asupra Termenilor şi Condiţiilor Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Articolul 3 - VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat,

Articolul 4 - EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă şi va livra Bunurile care îndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile Cumpărătorului; Informaţiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ şi sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fişelor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerență a structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante conform informaţiilor primite de la Producători, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat; Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor față de produse sau comunicarea prin adresele menţionate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 5 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum şi însemnele grafice, sunt mărci înregistrate în proprietatea SC Petal Com SRL (petalcom.ro). şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

Articolul 6 - CONFIDENŢIALITATE - PUBLICITATE

Toate documentele şi informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fără a limita comanda, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

Articolul 7 - TERMENE PENALITĂŢI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factură emisă de Vânzător este obligat la plata unei penalităţi de 0,5% pe zi din suma datorată. În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

Articolul 9 - FACTURARE - PLĂȚI

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Articolul 10 - RISCURI ŞI RESPONSABILITĂŢi

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile prin curier către Cumpărător sau să le predea personal. Predarea personală se efectuează doar în cazul plăţilor în avans. În afară de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile în momentul predării acestora la societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează, Cumpărătorului sau unui reprezentant desemnat al Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare pe un mediu durabil (tipărit / mail sau pe site în contul Cumpărătorului).Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor pe teritoriul României.

Articolul 11 - ACCEPTARE ŞI DREPTUL LA RENUNŢARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau nu sunt conforme specificaţiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele în termen maxim egal cu termenul de execuţie al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operaţiuni. De asemenea, Vânzătorul va respecta prevederile O.U.G. 34/2014 şi va aplica politica de returnare. Vânzătorul are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenţie să solicite daune interese către Cumpărător, în condiţiile legislaţiei. Pentru comenzile platite cu cardul suma va fi returnata pe acelasi card utilizat la tranzactionare, in decurs de 3-30 de zile de la acceptarea returului.Suma returnata pe card va fi egala cu contravaloarea produselor.

Articolul 12 - MĂRFURI EXCEDENTARE

Orice mărfuri livrate în exces faţă de cantitatea prevăzută în Comandă pot fi refuzate de către Cumpărător în termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

Articolul 13 - GARANŢIII

Pe lângă orice alte garanţii prevăzute de legile aplicabile şi detaliate în Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau de un furnizor al Vânzătorului, acesta garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non conformităţi care poate afecta întreg sau o parte a Bunurilor, cu excepţia uzurii normale, pentru o perioadă de 24 luni de la data emiterii facturii de vânzare.

Articolul 14 - TRANSFERUL PROPRIETĂŢII

Proprietatea asupra Bunurilor  va fi transferată la momentul efectuării plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (înţelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conţinutul coletelor expediate decât dacă există un document încheiat de către Cumpărător şi reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 15 - RESPECTAREA LEGILOR ŞI STANDARDELOR

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările şi ordonanţele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor şi aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

Articolul 16 - RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor. Promoţiile sunt valabile în limita stocului disponibil. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.

Articolul 17 - PREŢ DERIZORIU SAU CARACTERISTICI ERONATE

Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informaţii corecte despre preţul şi caracteristicile produselor. E posibil ca unele preţuri şi/sau caracteristici să fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preţ derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului. În cazul înregistrării unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, Vânzătorul va depune toate eforturile în vederea livrării către Cumpărător a unui produs cu caracteristici cât mai apropiate de cele prezentate în site la momentul plasării comenzii. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu propunerile Vânzătorului, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.

Articolul 18 - ÎNCĂLCARE - TERMINARE

Dacă vânzătorul nu execută obligaţiile sale, inclusiv în perioada de garanţie, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acţiune va fi validat între Părţi în termen de 3 zile de la notificare. Cumpărătorul poate să anuleze o Comandă prin e-mail, înainte că aceasta să fi fost livrată. În caz contrar, comanda va face obiectul returnării bunurilor, menţionat pe site-urile Vânzătorului.

Articolul 19 – FORŢA  MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

Articolul 20 - LEGEA APLICABILĂ - JURISDICŢIA

Prezentul contract este supus legii române. Orice litigii născute din interpretarea şi executarea acestui contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanţele judecătoreşti competente de la sediul Vânzătorului.

Articolul 21 - PREVEDERI DIVERSE

Dacă una sau mai multe prevederi sunt în conflict cu oricare cerinţă legal aplicabilă, numitele prevederi nu vor fi aplicate şi Părţile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor iniţiale. Părţile în contract vor fi considerate cantractanți independenţi şi nici uneia din părţi nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligaţie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi condiţiile din acest contract înlocuiesc alte înţelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înţelegere scrisă semnată de ambele părţi.Petal Com SRL (petalcom.ro) îşi rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienţii ce manifestă comportament şi limbaj neadecvat (agresiv, licenţios etc.) sau au în istoricul comenzilor livrări refuzate.

 

Produsul a fost adaugat in lista de comparatii